1 Aleksander Masłowski - lekarz stomatolog - endodonta

Aleksander Masłowski

lekarz stomatolog endodonta

2

Anna Gmyrek

lekarz stomatolog

4

Karolina Jarosz

lekarz stomatolog

11

Anna Gorczowska

lekarz stomatolog ortodonta

11

Marcin Łaśko

lekarz stomatolog - Chirurg

6(1)

Natalia Jaros

higienistka stomatologiczna

11

Paulina Pawlica

asystentka stomatologiczna

7

Anna Manuszak

asystentka stomatologiczna

11

Jacek Kaczmarek

technik dentystyczny

11

Dominika Masternak

technik dentystyczny