1 Aleksander Masłowski - lekarz stomatolog - endodonta

Aleksander Masłowski

lekarz stomatolog endodonta

2

Anna Gmyrek

lekarz stomatolog

11

Anna Gorczowska

lekarz stomatolog ortodonta

11

Barbara Kubiak

lekarz stomatolog

11

Ewa Chorągwicka

lekarz stomatolog

11

Antoni Miziołek

lekarz stomatolog

6(1)

Natalia Jaros

higienistka stomatologiczna

11

Marta Spyra

higienistka stomatologiczna

11

Jacek Kaczmarek

technik dentystyczny